įmonių steigimas

Mes parengsime visus reikalingus steigimo dokumentus, atliksime pavadinimo patikrą ir rezervavimą, atidarysime banko sąskaitą, pateiksime dokumentus notarui, parūpinsime registracijos adresą (jei reikia), užsakysime antspaudą ir paimsime dokumentus iš Juridinių asmenų registro. Mes pasirūpinsime, kad Jūsų įmonė būtų visiškai paruošta vykdyti veiklą.

Atsižvelgdami į Jūsų poreikius ir pageidavimus, rengiame visus reikalingus įmonės steigimo dokumentus pagal šias įmonių teisines formas:

 • Uždaroji akcinė bendrovė (UAB);
 • Individualioji įmonė (IĮ);
 • Mažoji bendrija (MB);
 • Viešoji įstaiga (VšĮ);

 

Uždaroji akcinė bendrovė (UAB);

Uždaroji akcinė bendrovė (UAB) yra ribotos civilinės atsakomybės įmonė, turinti juridinio asmens teises. minimalus įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 2500 eurų.. Uždarosios akcinės bendrovės akcijos negali būti platinamos bei jomis prekiaujama viešai, tačiau akcininkas savo turimas UAB akcijas gali parduoti ar kitaip perleisti (pvz., dovanoti, mainyti ir panašiai). Taip pat, uždarąją akcinę bendrovę gali steigti tiek vienas, tiek daugiau fizinių ir / ar juridinių asmenų, o akcininkų skaičius ribojamas iki 249.

Privalumai:

 1. Nepasisekus verslui akcininkas rizikuoja tik tuo turtu, kurį įnešė į UAB, taip apsaugodamas savo asmeninį turtą;
 2. Norint pritraukti papildomų lėšų, UAB gali išleisti naujas akcijas, kurias įsigydami akcininkai sumoka nustatytą pinigų sumą;
 3. Galimybė pasitraukti iš verslo perleidžiant UAB akcijas kitiems asmenims ar parduodant verslą;
 4. UAB mokestinės lengvatos: jei vidutinis darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 EUR, taikomas lengvatinis 5% pelno mokesčio tarifas vietoje įprasto 15% tarifo.


Individuali įmonę (IĮ);

Individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Tai reiškia, kad už IĮ neįvykdytas prievoles savininkas atsako savo asmeniniu turtu. IĮ steigėju ir savininku gali būti tik vienas fizinis asmuo, kuris negali būti kitos IĮ savininku. Jei IĮ nuostatuose nustatyta, kad IĮ vadovu savininkas gali paskirti kitą asmenį, tai su juo sudaroma darbo ar civilinė sutartis. Jei IĮ vadovu yra pats savininkas, tai su juo darbo sutartis nesudaroma. IĮ steigimas rekomenduojamas, jei verslas yra individualus, skirtas 1 asmeniui, o pasirinkta veiklos rūšis nerizikinga. 

Privalumai:

 1. Nereikia įnešti lėšų įstatiniam kapitalui suformuoti;
 2. Paprasta išsiimti pelną - IĮ savininkas bet kuriuo metu gali paimti IĮ pinigus ar kitą turtą savo asmeniniams poreikiams (to negalima padaryti UAB);
 3. Savo įmonėje savininkas gali dirbti vienas, nesudarant darbo sutarties, todėl reikia mokėti mažesnius mokesčius; (IĮ savininko apmokestinimas nesiskiria nuo mažosios bendrijos nario apmokestinimo). Esant reikalui galima įdarbinti ir kitus asmenis;
 4. IĮ galima pertvarkyti į UAB;
 5. IĮ mokestinės lengvatos: jei vidutinis darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 EUR, taikomas lengvatinis 5% pelno mokesčio tarifas vietoje įprasto 15% tarifo (mokestinės lengvatos nesiskiria nuo UAB).


Mažoji bendrija (MB);

Tai ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo – įmonė, kurios visi nariai yra fiziniai asmenys (ne daugiau kaip 10). Mažoji bendrija gali vykdyti bet kokią įstatymų nedraudžiamą veiklą. Nors mažojoje bendrijoje ir nereikalaujama turėti minimalų įstatinį kapitalą, mažosios bendrijos nariai moka įnašus (jų dydis ir mokėjimo tvarka nustatomi narių susirinkime), o mažosios bendrijos pelnas skirstomas proporcingai nario įnašo dydžiui (galima numatyti ir kitokią pelno skirstymo tvarką). Visi mažosios bendrijos steigėjai nuo mažosios bendrijos įregistravimo Juridinių asmenų registre tampa jos nariais. Narys gali dirbti mažojoje bendrijoje, tačiau darbo sutartis nesudaroma. Mažoji bendrija gali sudaryti darbo sutartis tik su darbuotojais, kurie nėra bendrijos nariai.

Privalumai:

 1. Netaikomas minimalaus įstatinio kapitalo reikalavimas;
 2. Ribota narių atsakomybė, t.y. nepasisekus verslui, nariai rizikuoja tik savo įnašu, taip apsaugodami savo asmeninį turtą (palyginimui - už neįvykdytas IĮ prievoles savininkas atsako savo asmeniniu turtu).;
 3. Mažosios bendrijos narys gali dirbti bendrijoje nesudarydamas darbo sutarties, t.y. nereikia mokėti didelių mokesčių nuo darbo užmokesčio, o lėšų asmeniniams poreikiams gali gauti išsimokėdamas pelną avansu;
 4. Galimybė savanoriškai pasitraukti iš verslo, t.y. mažosios bendrijos narys gali išeiti iš bendrijos atsiimdamas savo įnašą, taip pat galima parduoti ar kitaip perleisti nario teises kitiems asmenims.
 5. Mažoji bendrija, nuo uždirbto pelno moka 15% arba 5% pelno mokestį. Jei vidutinis darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 Eur, taikomas 5% pelno mokesčio tarifas.


Viešoji įstaiga (VšĮ)

Viešoji įstaiga (VšĮ) yra pelno nesiekiantis ribotos atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas - tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą. Kartais VšĮ naudojama ir komercinei veiklai, nes:

·        Galima pasinaudoti mokestinėmis lengvatomis;

·        Galima gauti paramą iš fizinių ir juridinių asmenų;

·        Viešojo intereso įvaizdis naudingas komercinėje veikloje (pvz., mokymo paslaugos).

VšĮ gali steigti tiek vienas, tiek daugiau fizinių ir / ar juridinių asmenų, steigėjų skaičius neribojamas.
Svarbiausius sprendimus dalininkai priima balsavimu. Vienas dalininkas turi vieną balsą, nepriklausomai nuo jo įnašo dydžio, jei VšĮ įstatuose nenustatyta kitaip. VšĮ pelnas gali būti naudojamas tik VšĮ įstatuose nustatytiems veiklos tikslams siekti ir negali būti skiriamas VšĮ dalininkams, organų nariams, darbuotojų premijoms. VšĮ turi būti vienasmenis valdymo organas - vadovas, gali būti ir kolegialūs valdymo organai. Viešosios įstaigos dalininkų kapitalas yra lygus dalininkų įnašų vertei.

Viešosios įstaigos dalininkai ir jų įnašų vertė yra įrašomi viešosios įstaigos dokumentuose, o dalininkui išduodamas jo įnašų vertę patvirtinantis dokumentas. Jeigu dalininkas papildomai perduoda viešajai įstaigai įnašus, parduoda ar kitaip perleidžia dalininko teises kitam asmeniui, turi būti atitinkamai keičiami įrašai viešosios įstaigos dokumentuose ir keičiami įnašų vertę patvirtinantys dokumentai. Dalininkų įnašai gali būti pinigai ir nematerialusis turtas. Viešosios įstaigos dalininkas turi teisę įstatų ir įstatymų nustatyta tvarka perleisti kitam asmeniui dalininko teises, išskyrus atvejus, kai dalininkas yra valstybė ar savivaldybė.

Privalumai:

 1. Ribota civilinė atsakomybė - dalininkas rizikuoja tik tuo turtu, kurį įnešė;
 2. Nereikia įnešti lėšų įstatiniam kapitalui formuoti;
 3. Mokestinės lengvatos - jei mokestinio laikotarpio pajamos iš ūkinės komercinės veiklos neviršija 300 000 Eur, tai 7 250 Eur yra neapmokestinami. VšĮ moka pelno mokestį tik nuo ūkinės komercinės veiklos pajamų;
 4. VšĮ gali vykdyti komercinę veiklą;
 5. VšĮ gali gauti paramą iš juridinių asmenų ir 2% paramą iš gyventojų;
 6. Galimybė pasitraukti iš veiklos perleidžiant dalininko teises kitiems asmenims;
 7. Galimybė pritraukti papildomų lėšų priimant į VšĮ naujus dalininkus.


Asociacija

Asociacija, tai pelno nesiekiantis ribotos atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas  – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus. Vieni svarbiausių tiek viešosios įstaigos, tiek ir asociacijos veiklos dokumentų yra įstatai. LR Civilinis kodeksas ir atitinkami įstatymai reikalauja, kad asociacijų veiklos tikslai turi būti apibūdinti aiškiai ir išsamiai, nurodant veiklos sritį ir rūšį. Todėl steigiant asociaciją ar viešąją įstaigą veiklos tikslams, įskaitant ir komerciniams, reikia skirti ypatingą dėmesį, kadangi nuo jų priklauso juridinio asmens veiklos teisėtumas: gaunant ir panaudojant paramą, mokant lėšas, perleidžiant turtą ir pan.

Asociacijos nariai moka stojamąjį ir metinį nario mokesčius. Nario perleidimo teisė kitam nariui ar trečiajam asmeniui įstatyme nėra nustatyta. Jeigu asociacijos narys išstoja iš asociacijos, tai stojamasis, nario mokesčiai ar kitaip asociacijai perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

Privalumai:

 1. Ribota civilinė atsakomybė - dalininkas rizikuoja tik tuo turtu, kurį įnešė , taip apsaugodamas savo asmeninį turtą;
 2. Nereikia įnešti lėšų įstatiniam kapitalui formuoti;
 3. Mokestinės lengvatos - jei mokestinio laikotarpio pajamos iš ūkinės komercinės veiklos neviršija 300 000 Eur, tai 7 250 Eur yra neapmokestinami. Asociacija moka pelno mokestį tik nuo ūkinės komercinės veiklos pajamų;
 4. Asociacija gali vykdyti komercinę veiklą;
 5. Asociacija gali gauti paramą iš juridinių asmenų ir 2% paramą iš gyventojų.


Steigėjo veiksmai

 • Būti apgalvojus keletą norimų įmonės pavadinimo variantų, kadangi reikės patikrinti ar sugalvoti pavadinimai neužimti ir tik tuomet galėsime jį rezervuoti;
 • Norint įmonę steigti elektroniniu būdu, turite turėti galiojantį elektroninį parašą, kurį galite įsigyti Registrų centre, arba pas savo mobilaus ryšio operatorių;
 • Turėti išsirinktą įmonės buveinės adresą ir tų patalpų savininko tinkamus sutikimus, dėl įmonės buveinės adreso registravimo;
 • Apgalvoti pagrindines veiklas, kuriomis ketina užsiimti įmonė.VERSLO VALDYMO SPRENDIMAI 
profesionaliai, operatyviai, patikimai